Pinigų plovimo prevencija

Pinigų plovimas – tai veiksmai, kuriais siekiama nuslėpti, pakeisti arba užmaskuoti tikrąjį neteisėtai įgytų lėšų ar kito turto šaltinį.

Teroristų finansavimas – bet kokia forma teikiama finansinė pagalba teroristinėms veikloms arba asmenims, kurie kursto, planuoja teroristines veiklas ar joms vadovauja.

Vykdydamos kasdienę veiklą, kredito unija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, bei imasi būtinų priemonių, skirtų užkirsti kelią neteisėtoms veikloms – pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

„Pažink savo klientą“ principo įgyvendinimas kredito unijoje

Kokius duomenis renkame ir kodėl?

Lietuvos Respublikos teisės aktai visoms finansų įstaigoms, taip pat ir kredito unijoms, numato pareigą savo veikloje įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ bei reguliariai atnaujinti žinias apie jų klientų veiklą, pajamų šaltinius ir finansines operacijas. Privalome užtikrinti, kad mūsų paslaugomis nesinaudotų asmenys, keliantys grėsmę kitiems, todėl turime įsitikinti, kad kliento turto ir lėšų kilmė yra skaidri, piniginės operacijos – suprantamos, ekonomiškai pagrįstos ir atitinka deklaruojamą veiklą.

Dėl tos priežasties, visų savo narių, asocijuotų narių ir kitų asmenų, kurie naudojasi kredito unijų paslaugomis, prašome užpildyti anketą „Pažink savo klientą“. Šią anketa pateikiame prieš pradedant dalykinius santykius su mumis, o vėliau reguliariai paprašysime atnaujinti joje pateikiamus duomenis.

Vadovaujantis įstatymais, privalome vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų mūsų turimas žinias apie klientą, jo verslą, rizikos pobūdį.

Šią pareigą galime vykdyti tik gavę iš nario, asocijuoto nario ar kito kredito unijos paslaugomis besinaudojančio asmens paaiškinimus dėl jo atliekamų operacijų bei tokias operacijas pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius asmens pateiktus paaiškinimus.

Ką darysime, jeigu atsisakysite pateikti duomenis?

Įstatymai finansų įstaigoms draudžia vykdyti sandorius su klientais, kurie nėra joms pateikę reikalingos informacijos. Todėl jei mums paprašius neužpildysite Kliento anketos arba nepateiksite kitos prašomos informacijos, kredito unija negalės teikti paslaugų, pavyzdžiui, atsisakys vykdyti mokėjimą, pritaikys apribojimus naudojantis mokėjimo sąskaita, mokėjimo kortele, el. bankininkyste „i-Unija“.

Be to, kredito unija, negavusios reikiamos informacijos arba prašytų dokumentų, su klientu gali nutraukti dalykinius santykius.

Pateiktos anketos duomenų keitimas / atnaujinimas

Įgyvendindami teisės aktuose įtvirtintus kliento pažinimo reikalavimus, periodiškai prašome atnaujinti Kliento anketą.

Taip pat privalote informuoti mus apie Kliento anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus, jeigu buvo keičiama Jūsų vykdoma veikla, finansinių operacijų pobūdis, darbovietė, pastebimai pakito pajamų dydis, keitėsi kita informacija.

Atnaujinti duomenis galima atvykus į savo kredito uniją arba per el. bankininkystę „i-Unija“.

Kredito unijos prašymas paaiškinti operacijas

Kredito unija privalo sustabdyti įtartinas pinigines operacijas. Pavyzdžiui, jei įprastai į Jūsų sąskaitą buvo pervedamas tik atlyginimas, mums kils klausimų apie pinigų kilmę, jei į sąskaitą gausite dešimtis tūkstančių eurų. Tokiu atveju, kai operacijos neatitiks mūsų turimų žinių apie Jus, norėdami nustatyti, ar operacijos nėra įtartinos, kreipsimės į Jus, prašydami paaiškinti operacijas ir pateikti papildomus duomenis.

Prašymas pateikti duomenis nereiškia, kad esate kažkuo įtariamas. Tai įprastas procesas ir šie reikalavimai galioja visiems mūsų klientams.

Kliento duomenų saugumo užtikrinimas

Užtikriname, kad Jūsų pateiktą informaciją, duomenis, susijusius su mūsų tarpusavio dalykiniais santykiais, saugome konfidencialiai, kaip ir bet kokią kitą banko paslaptį sudarančią informaciją. Daugiau apie tai, kaip ir kokius asmens duomenis tvarkome, galite sužinoti Privatumo politikoje, susisiekę el. p. pareigunas@lku.lt arba tel. nr. (8 37) 200584.

Sankcijos

Sankcijos – kompetentingų institucijų nustatytos priemonės prieš tam tikras valstybes / regionus, fizinius ir juridinius asmenis bei organizacijas,  pažeidžiančias žmogaus teises, keliančias etinius, teritorinius ar religinius konfliktus, remiančias terorizmą ar pažeidžiančias kitas tarptautines normas ar principus.

Kredito unija savo veikloje laikosi šių kompetentingų institucijų nustatytų sankcijų:

ES nustatytos tarptautinės sankcijos (įskaitant įgyvendinamas JT sankcijas) taikomos ES teritorijoje ir visiems ES fiziniams ir juridiniams asmenims tiek ES teritorijos ribose, tiek už ES teritorijos ribų. Todėl kredito unija ir jos klientai yra teisiškai įpareigoti laikytis ES sankcijų ir privalo informuoti kompetentingas institucijas apie jiems žinomus arba įtariamus sandorių su sankcionuotais subjektais atvejus. Kredito unija visais atvejais praneš kompetentingoms institucijoms apie ES sankcijų pažeidimus.

Kredito unija atmeta bei nevykdo mokėjimų, neteikia finansinių paslaugų ar kitų sandorių, jei kyla pagrįstų abejonių, kad bus pažeidžiamos aukščiau minėtos sankcijos.