Socialinė atsakomybė

LKU grupei priklausančios kredito unijos savo veikloje vadovaujasi socialinės atsakomybės politika, grindžiama visuotinėmis kooperacijos vertybėmis. Mes tikime, kad socialinės atsakomybės politika yra veiksminga tada, kai ji integruojama į kasdienį darbą. Mūsų tikslas – būti skaidria bendrove ir aktyvia bendruomenės nare, todėl skatiname ūkio plėtrą, bendruomenių aktyvumą ir esame už atvirą visuomenę.

Socialinė atsakomybė yra integruota į visų 44 kredito unijų sistemos valdymo strategiją ir įgyvendinama laikantis tarptautinių kooperacijos principų bei standartų, atsižvelgiant į vietos verslo rizikos iššūkius ir galimybes.

LKU grupei priklausančių kredito unijų socialinės atsakomybės politika grindžiama visuotinėmis kooperacijos vertybėmis.

Prioritetiniai kooperacijos principai:

  • Savanoriška ir atvira narystė
  • Demokratinis narių valdymas
  • Narių ekonominis dalyvavimas
  • Autonomija
  • Švietimas, mokymai ir informacijos sklaida
  • Kooperatyvų bendradarbiavimas
  • Rūpinimasis bendruomene

Mūsų veiklos sėkmės garantas – visi LCKU ir 44 kredito unijų komandos nariai. Mes – patrauklus darbdavys, įtraukiantis, skatinantis tobulėti bei išlaikantis kvalifikuotus ir motyvuotus darbuotojus. Dirbantiems kredito unijose užtikrinamas darbo užmokesčio skaidrumas ir visos socialinės garantijos, sąlygos ugdyti profesines kompetencijas, dalyvauti socialinėse iniciatyvose, dalintis savo patirtimi su kitais.

Kredito unijų priežiūra ir konsultacijos

Veiklos priežiūra ir informacijos teikimas. LCKU prižiūri 44 kredito unijų vykdomą veiklą, dalijasi patirtimi ir teikia rekomendacijas jų veiklos gerinimui. Kredito unijų darbuotojai nuolat konsultuojami teisės, finansų, verslo, buhalterijos, komunikacijos ir rinkodaros klausimais.

Lygios darbuotojų galimybės

Žmogaus teisių laikymasis. Gerbiame ir saugome žmogaus teises ir laisves bei kuriame savo darbuotojams palaikančią, ugdančią ir profesionalią darbo aplinką. Netoleruojame jokių diskriminacijos formų ir visiems suteikiame vienodas galimybes dirbti bei tobulėti.

Kompetencijų stiprinimas

Mokymai. LCKU mokymo sistema leidžia darbuotojams tobulėti ir kelti savo kvalifikaciją. LCKU kasmet organizuoja renginius ir mokymus kredito unijų atstovams. 2019-aisiais iš viso buvo suorganizuotos 9 planinių mokymų ir 2 individualių mokymų programos, kuriuose dalyvavo apie 400 kredito unijų atstovų.

Seminarai apie veiklos atnaujinimą. Pakitus vienam ar kitam kredito unijų teisiniam, techniniam ar programiniam veiklos procesui, kredito unijų darbuotojams ir vadovams pristatomi pokyčiai bei nauji procesų valdymo būdai. Be to, kredito unijų atstovai supažindinami su aktualiomis rinkodaros, viešųjų ryšių, personalo ir strateginio valdymo, rizikos valdymo ir kitomis temomis.

Stažuotės kredito unijų valdymo organų nariams, darbuotojams. Kredito unijų darbuotojai ir valdymo organų atstovai reguliariai vyksta stažuotis į užsienio kredito unijas, kooperatinius bankus ar mikro-finansines paslaugas teikiančias įstaigas. Sukaupta patirtis praverčia tobulinant ir plėtojant kredito unijų judėjimą Lietuvoje. Susipažinti su Lietuvos kredito unijų judėjimu į mūsų šalį atvyksta ir partneriai iš užsienio.

Sveikos gyvensenos ugdymas

Darbo sauga ir sveikatos apsauga. Taikomos papildomos saugą darbe užtikrinančios priemonės. Dėl darbuotojų patogumo, į bendrovę kviečiami gydytojai, profilaktiškai skiepijama ir atliekamas privalomas sveikatos patikrinimas.

Aktyvus gyvenimo būdas. Darbuotojų iniciatyva, periodiškai rengiami kėglių, tinklinio ar krepšinio turnyrai, išvykos į muziejus, parodas, šiaurietiško ėjimo pamokos, žygiai dviračiais, baidarėmis. Taip pat kredito unijų darbuotojams organizuojamos paskaitos apie sveikos gyvensenos įpročius ir rūpinimąsi savo sveikata.

Poreikių tyrimai

Kredito unijų darbuotojų poreikių tyrimas. Mums svarbu, kaip jaučiasi mūsų darbuotojai, kokių lūkesčių ir idėjų veiklai tobulinti turi LCKU narės. Tyrimai rodo, kad darbuotojų pasitenkinimo rodiklis tiesiogiai susijęs su klientų pasitenkinimo rodikliu.

Metiniai vertinimo pokalbiai su darbuotojais. Mums svarbūs ne tik bendrieji komandos, bet ir individualūs komandos narių interesai. Kasmet vadovai vykdo metinius pokalbius su savo darbuotojais, svarsto idėjas ir rekomendacijas, kaip tobulinti veiklą.

2.13.0.0

Esame patikimi partneriai, teikiame finansines paslaugas už patrauklią kainą ir prisidedame prie savo narių bei klientų sėkmės. Saugome savo narių duomenis ir užtikriname privatumą. Siekiame tapti patraukliausia finansų kooperatinė bendrovė – mums rūpi ilgalaikis, tvarus augimas. Apie svarbiausius projektus, kurie daro įtaką bendrovės vertinimui, savo narius ir rinkos subjektus informuojame sutartinai, skubiai ir skaidriai.

Verslumo skatinimas. LCKU drauge su 44 kredito unijomis skatina pradedančiuosius verslininkus drąsiau įgyvendinti naujas idėjas. Stabili šalies ekonominė situacija ir gerėjantys ateities lūkesčiai skatina gyventojus drąsiau steigti įmones ir skolintis verslo pradžiai.

Verslumo skatinimo fondo lėšomis verslo naujokai plečia maitinimo įstaigų, kirpyklų, grožio salonų, automobilių serviso, buhalterinės apskaitos ir mažmeninės prekybos verslus.

Atvirumas ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms, kooperatyvams. Kredito unijos tradiciškai yra vienos svarbiausių žemdirbių finansinių partnerių, aktyvios ūkininkų ir žemdirbių asociacijų narės. Lojaliems ir ilgametę ūkininkavimo patirtį turintiems ūkininkams teikiami išskirtiniai pasiūlymai plėtoti savo veiklą.

Taip pat LKU kredito unijų grupė bendradarbiaudama su UAB Žemės ūkio garantijų fondu ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ aktyviai dalyvauja finansinių priemonių verslui ir žemės ūkiui įgyvendinime bei remia instrumentus, skirtus stiprinti Lietuvos žemės ūkio sektorių, kuris istoriškai yra svarbus visai kredito unijų grupei.

Atvirumas privatiems klientams

Aptarnavimo prieinamumas. Lietuvoje išvystytas didžiausias, daugiau negu 100 kredito unijų aptarnavimo vietų, tinklas. Kredito unijos įsteigtos ne tik didžiausiuose šalies miestuose, bet ir miesteliuose, rečiau apgyvendintuose regionuose, todėl vietos gyventojai patogiai bei reikiamu laiku gauna profesionalų konsultacijas finansų valdymo klausimais.

Saugumo ir skaidrumo užtikrinimas. Tiek kredito unijos, tiek LCKU teikdamos paslaugas įsipareigoja užtikrinti duomenų saugumą ir konfidencialumą, todėl kredito unijos laikosi visų Lietuvos banko įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo reikalavimų.

Taip pat LCKU siekia, kad informacija apie paslaugas, jų tarifus ir teikimo sąlygas, mokėjimo būdus ir finansines veiklos ataskaitas klientams būtų pateikta laikantis asmens duomenų saugumo principų. Informacija apie kredito unijų paslaugų įkainius ir jų pokyčius teikiama interneto svetainėse www.lku.ltwww.lb.lt. 44 kredito unijų metų veiklos ataskaitos skelbiamos Asociacijos Lietuvos kredito unijos interneto svetainėje www.alku.lt ir Lietuvos banko svetainėje www.lb.lt.

Susitikimai su nariais. Kiekviena kredito unija reguliariai rengia narių susirinkimus ir atvirų durų dienas, per kurias nariams yra pristatomi finansiniai veiklos rezultatai, įgyvendintos iniciatyvos. Be abejo, diskutuojant išklausomi narių poreikiai, atsakoma į aktualius klausimus. Tai užtikrina kredito unijų narių pasitikėjimą, organizacijos skaidrumą ir atvirumą klientams.

Kokybiškas paslaugų teikimas

Etiškas ir atsakingas požiūris. Ypač daug dėmesio kredito unijos skiria etiškam klientų aptarnavimui, todėl buvo išleistas Lietuvos kredito unijų etikos kodeksas, kuriame oficialiai patvirtintos elgesio normos, principai ir vertybės kredito unijų darbuotojams bei vadovams. Taip pat veikia Etikos komisija, kuri prižiūri Etikos kodekso taikymą ir nagrinėja su tuo susijusias situacijas. Kredito unijų nariai ir klientai gali konsultuotis etikos klausimais su šios komisijos nariais.

Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas. LCKU vienijamos kredito unijos įdiegė Klientų aptarnavimo standartą, kuriuo apibrėžiamos pagrindinės aptarnavimo gairės. Klientų aptarnavimo standartas padeda užtikrinti unijų narių pasitenkinimą ir poreikius, suteikti kokybišką konsultavimą ir stiprinti kooperaciją.

2.13.0.0

Siekiame patikimos partnerystės, todėl daug dėmesio skiriame ilgalaikiams verslo ryšiams ir produktyviam bendradarbiavimui. Tikimės, kad mūsų partneriai laikysis tarptautinių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkosaugos ir antikorupcijos standartų. Skatiname partnerius savo veiklą grįsti ir mūsų vertybėmis – tai svarbu užmezgant naujus ar plėtojant esamus santykius.

Atvirumas visuomenei

Visuomenė. Tobulindami esamą infrastruktūrą ir paslaugas visoje rinkoje, įsipareigojame mažinti ekonominę atskirtį. Skatiname verslo augimą ir ekonomikos plėtrą, kuriame darbo vietas ir teikiame visuomenei finansinę naudą. Mūsų tikslas – ilgalaikės investicijos ir pilietiškumas.

Studentų praktika. Partnerystė su švietimo ir mokslo organizacijomis bei įstaigomis leidžia didinti finansinį raštingumą ir kompetencijų tobulinimą. Čia jaunuoliams teikiamos žinios, jie atlieka praktiką tiek LCKU būstinėje, tiek kitose šalies kredito unijose.

Atvirumas žiniasklaidai. Siekdami užtikrinti išsamų ir teisingą informacijos apie kredito unijų veiklą, pokyčius ir pasiekimus pateikimą visuomenei, aktyviai bendradarbiaujame su žiniasklaida. Mūsų bendravimas su žiniasklaidos atstovais grįstas sąžiningumo, tikslumo ir skaidrumo principais. Informacija pateikiama remiantis konfidencialumo išsaugojimo principu.

Aplinkos priežiūra. Klimato pokyčiai – viso pasaulio iššūkis, kuriam ir mes skiriame daug dėmesio bei resursų. Kredito unijos atsakingai prižiūri ir tausoja aplinką. Tai patvirtina Pirčiupio kaime (Varėnos r.) kredito unijų darbuotojų pasodintas ir prižiūrimas „Kooperacijos parkas“, kuriame žaliuoja daugiau negu 9 tūkst. medelių.

Tausojame gamtos išteklius. Kredito unijų veiklos specifika reikalauja nemažai popieriaus ir elektros energijos sąnaudų, todėl stengiamės diegti ir tobulinti informacines technologijas, optimizuojančias dokumentų judėjimą, popieriaus ir elektros energijos naudojimą. Taip pat gaminame daugkartinio naudojimo ir aplinkai draugiškus LKU kredito unijų grupės suvenyrus, kuriuos skatiname naudoti tiek kredito unijų atstovus, tiek jų narius.