Kredito unijos „Vievio taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KREDITO UNIJOS „VIEVIO TAUPA“ PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2021 M. KOVO 31 D. PRIIMTI NUTARIMAI:

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2021-03-31 įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
  4. Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo tvarkos projektas;
  5. Patvirtinta 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
  6. Išrinktas paskolų komiteto narys;
  7. Nustatyta metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarka;
  8. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais Kredito unijos „Vievio taupa“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai.

Kredito unijos „Vievio taupa“ valdyba