Kredito unijos „Vievio taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

KREDITO UNIJOS „VIEVIO TAUPA“ PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2020 M. BALANDŽIO 23 D. PRIIMTI NUTARIMAI:

Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 dalimi informuojame, kad 2020-04-23 įvyko

eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita įvertinta teigiamai;
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai;
 3. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai;
 4. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai;
 5. Patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno paskirstymo tvarkos projektas;
 6. Patvirtinta 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata;
 7. Nustatyta metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams išmokėjimo tvarka;
 8. Pritarta buveinės keitimui;
 9. Atšaukta Stebėtojų taryba;
 10. Priėmus nutarimą 9 klausimu, šis klausimas neteko galios;
 11. Išrinkti valdybos nariai ir valdybos pirmininkas;
 12. Išrinkti paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas;
 13. Patvirtinta nauja įstatų redakcija;
 14. Patvirtintas narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos projektas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais Kredito unijos „Vievio taupa“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Draugystės g. 19-44, Elektrėnai.

Kredito unijos „Vievio taupa“ valdyba