Kredito unijos „Vievio taupa“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kredito unijos „Vievio taupa“ visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2018 m. kovo 23 d. priimti nutarimai:

 1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2017 m. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: 2017 m. kredito unijos „Vievio taupa“ stebėtojų tarybos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai.
 2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.NUTARTA: 2017 m. kredito unijos „Vievio taupa“ vidaus audito tarnybos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai.
 3. Valdybos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas.NUTARTA: 2017 m. kredito unijos „Vievio taupa“ valdybos ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai.
 4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2017 metus. Ataskaitos įvertinimas. NUTARTA: 2017 m. kredito unijos „Vievio taupa“ paskolų komiteto ataskaitą tvirtinti, įvertinant ją teigiamai.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  1. NUTARTA: Patvirtinti audito įmonės UAB „Audito tikslas“ patikrintą kredito unijos  „Vievio taupa“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį.
  2. NUTARTA: Paskirstyti kredito unijos „Vievio taupa“ 2017 m. pelną pagal pateiktą nutarimo projektą.
 6. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. NUTARTA: Patvirtinti 2018 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 7. Audito įmonės rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.NUTARTA: Išrinkti 2018 m. ir dviejų ateinančių finansinių metų kredito unijos „Vievio taupa“ finansinių ataskaitų rinkinio auditui UAB „Audito tikslas“ (Šilutė) ir apmokėjimui už auditą skirti lėšų limitą po 3700 Eurų kasmet.
 1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.NUTARTA: Suteikti įgaliojimus valdybai 2018-2019 metams (iki kadencijos pabaigos) priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 2. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. NUTARTA: Nustatyti, kad už 2018 m. veiklos rezultatus metinių išmokų (tantjemų) išmokėjimui 2018 m. gruodžio mėnesį sudaromas lėšų rezervas iki 10 proc. neaudituoto pelno, o išmokų (tantjemų) išmokėjimas vykdomas metams pasibaigus po to kai kredito unijos visuotinis narių susirinkimas patvirtina 2018 m. metinių ataskaitų rinkinį.
 3. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų.NUTARTA: Patvirtinti kredito unijos įstatų naują redakciją.
 4. Dėl narystės Asociacijoje Lietuvos kredito unijos. NUTARTA : Išstoti iš Asociacijos Lietuvos kredito unijos.