Šaukiamas kredito unijos „Vievio taupa“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2020 m. balandžio 14 d. 10 val. dėl kvorumo nebuvimo neįvykus kredito unijos „Vievio taupa“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2020 m. balandžio 23 d. 10 val. kredito unijoje „Vievio taupa“, esančioje Draugystės g. 19-44, Elektrėnai, tačiau dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo visuotinis narių susirinkimas organizuojamas tik balsuojant raštu. Neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

 1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo ( nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.
 8. Kredito unijos buveinės pakeitimas;
 9. Stebėtojų tarybos atšaukimas;
 10. Stebėtojų tarybos narių ir stebėtojų tarybos pirmininko rinkimai;
 11. Valdybos narių ir valdybos pirmininko rinkimas;
 12. Paskolų komiteto narių ir paskolų komiteto pirmininko rinkimai;
 13. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas;
 14. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Draugystės g. 19-44, Elektrėnai. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Jolita Virganavičienė tel. Nr. +370 612 90470.

Balsavimo raštu biuletenį rasite ČIA

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA