Šaukiamas kredito unijos „Vievio taupa“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. kovo 24 d. 11.00 val. dėl kvorumo nebuvimo neįvykus kredito unijos „Vievio taupa“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2021 m. kovo 31 d. 11.00 val. kredito unijoje „Vievio taupa“, esančioje Draugystės g. 19-44, Elektrėnai, tačiau dėl karantino situacijos ir viešųjų renginių draudimo visuotinis narių susirinkimas organizuojamas tik balsuojant raštu. Neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas;
  5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  6. Paskolų komiteto nario rinkimai;
  7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas;
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Draugystės g. 19-44, Elektrėnai. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Jolita Virganavičienė tel. Nr. +370 612 90470.

Balsavimo raštu biuletenį rasite ČIA

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA

Kredito unijos „Vievio taupa“ valdyba